February 2018

Beste Voorzitter,

Rotary werd opgericht door een ingenieur, een kolenhandelaar, een kleermaker en vooral door Paul Harris, een advocaat gespecialiseerd in consumentenrecht. Deze mannen

wilden in vriendschap samenkomen, hun professioneel netwerk uitbreiden en hun beroep uitoefenen volgens de regels van een hoogstaande ethiek.

Paul Harris stelde op deze basis een eenvoudig, duidelijk en onwrikbaar uitgangspunt op:

‘Respect voor de Klant’.

Deze notie blijft aantrekkelijk voor de jonge professionals die wij wensen aan te trekken.

Ook andere soorten clubs zijn in hen geïnteresseerd maar het aanbod van Rotary blijft

onvervangbaar: Vriendschap, een Professioneel Netwerk, Beroepsethiek en Altruïsme, die natuurlijke aanleg van de menselijke geest waarvoor onze clubs de ideale omgeving vormen tot een concrete invulling daarvan.

Het is aan ons om de jongere generaties, volop actief in het economisch leven, de

optimale omstandigheden te bieden om de Rotary-ervaring ten volle te beleven. In alle vriendschap.

 

Chère Présidente, Cher Président,

Le Rotary a été créé par un ingénieur, un marchand de charbon, un tailleur et surtout par Paul Harris, avocat spécialisé en droit des consommateurs. Ces hommes voulaient pratiquer l'amitié, développer leur réseau professionnel et pratiquer leur métier suivant les règles d'une éthique exigeante.

Paul Harris en a établi le principe simple, clair et solide : "Le Respect du Client".

Cette disposition reste attractive pour les jeunes professionnels que nous souhaitons recruter.

Ils sont également attirés par d'autres types de clubs mais l'offre du Rotary reste irremplaçable : l'Amitié, le Réseau et l'Ethique Professionnels et l'Altruisme, tendance naturelle de l'esprit humain à laquelle nos clubs offrent un espace idéal de réalisation.

A nous d'offrir aux jeunes générations actives dans la vie économique les conditions optimales pour vivre l'expérience rotarienne .

Très amicalement.

Rémy Mannès

DG 2170


Documents attached